یلدا

دوباره خورشید زد

بر دهل سرخ خود

رقص کنان شد انار

خنده زنان پسته شد

پیرهن از تن درید

یک غزل مست شاد

بوسه ی بام و سحر

داد دل شب به باد

ظلمت یلدا پرید

گل گل فردا شکفت

باده و بادام و نقل

لب لب و آغوش گل

هد هد زرین کلاه

بر سر البرز کوه

خواند خروس این سرود:

خجسته باد آفتاب

خرم و خوش روزگار

***

محمود کویر


28 views0 comments

Recent Posts

See All