top of page

دیگر پژوهش های محمود کویر  به زودی و بار دیگر نشر می یابد.

 

بهای کتاب را می توانید با پی پال یا بانک پرداخت نمایید.

پست و بسته بندی برای اروپا : برای هر کتاب پنج پوند.

برای آمریکا و استرالیا: هفت پوند

اگر سفارش شما چند جلد باشد، بهای پست کمتر خواهد بود. 

 

نشانی ما: برای خرید کتاب

 

email: mahmoodkavir@hotmail.com

حافظ خوانی: خوانش و رمزگشایی پنجاه غزل

برای دریافت غزل ها با ایمیل ما تماس بگیرید

bottom of page